Missiestelling

Die Hoërskool Vredendal strewe om met Afrikaans as voertaal relevante opvoeding te bied wat die volle ontwikkeling van elkeen van sy leerders nastreef.

Dit behels professionele onderrig op die hoogste vlak, ‘n balans tussen geestelike, kulture-le en sportbedrywighede en ‘n skoolpraktyk wat Christelik gefundeer is. Die hegte betrok-kenheid van die hele skoolgemeenskap en ‘n liefdevolle belangstelling in elke leerder as individu is verdere wesenlike elemente van hierdie strewe.

Ruimte word geskep vir die uitlewing van Christenskap en leerders word doelbewus hiertoe aangemoedig.

Ons het in 2016 die leerders genader om insette te lewer oor waardes wat hulle graag by die skool sou wou implementeer of meer sou wou sien.

Die insette is deur die leerderverteenwoordigers en die personeel bespreek en daar is besluit dat die volgende punte vanjaar ernstig aandag sal geniet.

 1. Meisies moet klaskamers eerste verlaat en waar moontlik ook eerste betree. Seuns moet aangemoedig word om dogters voorkeur te gee wanneer hulle by ʼn deur ingaan.
 2. Alle leerders moet aangemoedig word om diegene wat nie volgens die reëls optree nie, aan te spreek.
 3. Leerders moet sterk aangemoedig word om alle grootmense te groet en op te staan indien ouer persone teenwoordig is.
 4. Leerders moet ontmoedig word om hande in die sake te staan of te loop.
 5. Alle leerders in alle klasse sal opstaan as ʼn onderwyser of volwassene die klas binnekom. Die onderwyser sal groet voordat die leerders weer sit.
 6. Leerders moet op groter skaal aangemoedig word om skoolaangeleenthede by te woon.
 7. Leerders moet aangemoedig word om na afloop van groot geleenthede agter te bly vir die sing van die skoollied en opruiming.
 8. Detensie sal voortaan 2 uur wees en leerders sal vir die hele tyd doodstil sit en geen werk doen nie.
 9. Alle leerders moet aangemoedig word om aan ten minste drie items tydens kleure-atletiek deel te neem.

Baie van ons leerders tree reeds volgens hierdie beginsels op, maar ons wil ook ons ouers vra om die insette waar van toepassing (veral punt 1-5) by die huis ook in werking te stel en sodoende ʼn mate van respek by die leerders te kweek.

Die VRL sal verantwoordelikheid aanvaar vir die volgende aspekte:

 1. Die posbus by die onderste deur sal weer geaktiveer word vir voorstelle en klagtes vanaf die leerders.
 2. Die VRL sal saam met die personeel by ryediens ingedeel word.
 3. ʼn Stokkielekker sal deur die VRL, tydens registerperiode, aan leerders wat verjaar, gegee word.
 4. By die eerste saalperiode na oriëntering sal die graad 8’s geleentheid kry om die klok te lui.
 5. Die vlae sal tydens saal deur ʼn matriek en graad 8 leerder vorentoe gebring word.
 6. Matriekbalkies sal tydens ʼn saalperiode oorhandig word.
 7. Die VRL kry die eerste kwartaal geleentheid vir voorbereiding om ʼn voorlegging te maak rakende ʼn periode/tyd om gees te bou deur samesang of ander aktiwiteite.