Skoolreëls

Hierdie bladsy bevat slegs gedeeltes van die skoolreëls. Laai asb die volledige skoolreëls lêer af deur op die ikoon te kliek.
Adobe Reader
Jy het Adobe Reader nodig om die lêers oop te maak. Laai Adobe Reader hier af deur op die ikoon te kliek:

Gedragskode

 

SKOOLREëLS, SKOOLREëLINGS EN STRAFMAATREëLS

 

Te enige tyd of plek word van elke leerder verwag om vriendelik, behulpsaam en met die nodige eerbied en respek teenoor onderwysers en lede van die publiek op te tree. Leerders moet voorbeeldig en ordelik optree volgens die algemeen aanvaarde gedragsnorme van die skoolgemeenskap. Leerders moet dan ook getrou wees aan hul skool, hul skool lojaal ondersteun en altyd hul skool se naam hoog hou.

Leerders moet alle opdragte van onderwysers nakom, alle wettige opdragte van prefekte en klasverteenwoordigers uitvoer en die skoolreëls en skoolreëlings stiptelik nakom.

Indien leerders enige van hierdie reëls of reëlings nie sou nakom nie, sal daar teen sodanige leerders opgetree word en wel op die wyse soos onder die Tugmaatreëls vir Leerders, in dié dokument aangedui.

Daarteenoor word leerders wie se gedrag voorbeeldig is en wat op watter wyse ook al ‘n bydrae lewer om die skool se naam uit te bou, daarvoor erkenning gegee, deurdat so ‘n leerder self daartoe bydra om ‘n goeie getuigskrif te verkry wat ‘n groot rol speel by skoolverlating as aanbeveling tot ‘n werkaansoek of tot beurse en verdere studie.

 

*****

 

Skoolreëls

 

GEDRAG OP DIE SKOOLTERREIN EN BUITE DIE SKOOL

(a)       ‘n Leerder moet deelneem aan die opvoedingsprogramme soos deur die Onderwys-departement voorgeskryf, tensy vrystelling deur die Departement verleen is.

(b)      Wanneer ‘n leerder hom vrywillig by ‘n buitemuurse skoolbedrywigheid aangesluit het, moet hy sy verpligtinge en verantwoordelikhede in verband daarmee stiptelik nakom, tensy hy deur die skoolhoof/gedelegeerde daarvan vrygestel word.

(c)       Leerders mag geen fasiliteite en toerusting van die skool, met inbegrip van dié vir sport, buite skoolure/amptelike buitemuurse tye, sonder die toestemming van die skoolhoof gebruik nie en mag nie buite skoolure/amptelike buitemuurse tye, sonder verlof die skool se terrein betree nie.

(d)       Geen leerders mag minagting teenoor die skool en land, of hul kodes en simbole, openbaar nie.

(e)       Leerders woon die skool by volledig geklee in skooldrag van die betrokke seisoen.

(f)        Die bestuur van motors, deur leerders, op die skoolterrein is verbode.

(g)      Motorfietse moet op die naaste parkeerplek aan die motoringang (by die rugbyveld) parkeer word en fietse word in die vierkant agter die mediasentrum parkeer.

(h)       Geen leerders mag die skoolterrein gedurende skoolure of pouses verlaat nie, be-halwe met skriftelike toestemming van die ouer sowel as die verlof van die skool-hoof/gedelegeerde.

(i)        Na afwesigheid tydens ’n eksamen of toetse moet ‘n mediese sertifikaat ingelewer word, andersins sal sodanige leerder die verkryging van ‘n punt vir deurlopende evaluering verbeur.

(j)         Bakleiery/vuiltaal/afknouery/intimidasie/viktimisasie op die skoolterrein is ontoelaat-baar.

(k)        Geen fisiese kontak tussen leerders van dieselfde of teenoorgestelde geslag binne of buite die skoolterrein is toelaatbaar op enige tyd en plek terwyl leerders in skool-drag/-skoolsportdrag geklee is nie.

(l)         Die gebruik van kougom op die skoolterrein is te alle tye verbode, of buite die skool-terrein waar die leerders in skool- of sportdrag is. Leerders mag ook nie gedurende skooltye, behalwe pouses, eet of enige aankope maak nie.

(m)      Alle vandalisme moet vermy/gerapporteer word (veral ook ten opsigte van skool-banke wat leerders se trots moet wees).

(n)       Ander se eiendom moet te alle tye gerespekteer en met rus gelaat word.

(o)       Enige gevaarlike speletjies, insluitende die gooi van harde voorwerpe na ‘n ander leerder, is verbode.

(p)       Leerders in skooldrag mag nie alkoholiese drank, dwelmmiddels, onwelvoeglike leesstof/-materiaal in hul besit hê of aan ‘n ander gee nie.

(q)       Drankgebruik en rook deur leerders op die skoolterrein of waar die skool verteen-woordig word, is streng verbode. Dit sal ook in ‘n ernstige lig beskou word indien ‘n leerder hom te enige tyd in enige openbare plek, behalwe onder toesig van sy ouers, hieraan skuldig maak.

(r)       Wanneer leerders in die saal vergader vir amptelike verrigtinge moet absolute stilte gehandhaaf word. Geen onderlinge gesels is toelaatbaar nie.

(s)        Selfone en ander digitale klank apparaat mag slegs voor en na skool asook tydens pouses aangeskakel wees. Sodanige apparaat moet liefs tuis gelaat word. 

(t)        Ontgroening en al die alternatiewe vorme daarvan word nie by die skool of koshuis toegelaat nie. Die amptelike skoolbekendstellingsprogram, deur die leerderraads-lede en skakelonderwysers geïmplementeer, is egter toelaatbaar.

(u)       Geen leerder mag op enige wyse die naam van sy skool in diskrediet bring nie.

(v)        GRAAD 12-LEERDERS

Graad 12-leerders is by uitstek die skool se trots en daarom word van ‘n Graad 12-leerder verwag om volwasse op te tree en die skool se beeld na buite spesiaal gun-stig uit te dra.

VOORREGTE

Leerders mag die amptelike Graad 12 bostuk aanhê, met volle skooldrag daar-onder. (Hierdie reëling geld egter nie tydens die Senior Sertifikaat-eksamen nie.)

RAPPORTERING

Soos in die geval van landswette, word van elke leerder verwag om die oortreding van skoolreëls/-skoolreëlings onverwyld aan leerderraadslede/onderwysers te rapporteer. (Indien verkies, sal sodanige leerders se identiteit anoniem gehou word.)